Všeobecné obchodní podmínky

v souladu s ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Provozovatel:

Lucie Štancová

Malá Strana 445
267 07 Chyňava

IČO: 87959739

společnost zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na MÚ v Berouně

(dále také jen „Provozovatel“).

  1. Vymezení pojmů

Provozovatel je fyzická osoba podnikající, která se zabývá zejména provozem webů (https://www.luciestancova.cz/) a prodejem svých produktů. 

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, návštěvník webových stránek Provozovatele, který se v případě zakoupení produktů či využití služeb Provozovatele stává kupujícím v postavení spotřebitele.

Online produktem se rozumí vzdělávací a informativní služby virtuální povahy, které je možné zakoupit prostřednictvím webového formuláře Provozovatele v rámci jeho webu.  Po zaplacení kupní ceny uživatel obdrží k online produktu zpravidla neomezený přístup, případné odchylky Provozovatel zveřejní u podmínek prodeje jednotlivých online produktů.

Konzultací se rozumí poradenská služba poskytovaná prostřednictvím telefonického či online hovoru. Konzultaci je možné objednat prostřednictvím webového formuláře Provozovatele v rámci jeho webu. Konzultace je obvykle v trvání jedné hodiny. Provozovatel zveřejní případné odchylky u podmínek prodeje jednotlivých konzultací.

  1. Uzavření kupní smlouvy

V případě zájmu uživatele o online produkty a konzultace Provozovatele odešle uživatel závaznou objednávku prostřednictvím formuláře v e-shopu na stránkách Provozovatele. Provozovatel obdrženou objednávku potvrdí a zašle uživateli platební údaje prostřednictvím proforma faktury. Po úhradě kupní ceny jsou uživateli zpřístupněny produkty dle podmínek jednotlivých online produktů či je mu poskytnuta konzultace v předem sjednaném termínu.

Po úhradě kupní ceny vystaví Provozovatel uživateli fakturu se zákonnými náležitostmi na sjednané produkty či konzultace.

Provozovatel si vyhrazuje, že konzultace jsou vždy placeny předem. Po provedené úhradě Provozovatel rezervuje uživateli termín konzultace, který je uživatel oprávněn zrušit až do doby 1 hodiny před sjednaným termínem konzultace. Zruší-li uživatel konzultaci ve stanovené lhůtě, vrátí mu Provozovatel plnou uhrazenou cenu ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne zrušení konzultace. V případě, zruší-li uživatel konzultaci v termínu méně jak 1 hodina před sjednaným termínem konzultace či se konzultace bez zrušení termínu neúčastní, uhrazená cena propadá ve prospěch Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje, že online produkty (Podle čeho vybrat jógovou školu, Psychická příprava na kurz lektora jógy v Indii, Fyzická příprava na kurz lektora jógy v Indii, Od apostily k vázané živnosti a Jak na kurz lektora jógy) jsou vždy placeny předem. Tyto online produkty jsou k dispozici téměř okamžitě v podobě textového dokumentu. V případě, rozhodne-li se uživatel odstoupit od smlouvy během prvních pěti dnů od zakoupení, vrátí mu Provozovatel plnou uhrazenou cenu ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení informace o odstoupení uživatele. Promešká-li uživatel uvedenou lhůtu k odstoupení, propadá uhrazená cena ve prospěch Provozovatele.

  1. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů

Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. 

Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v případě jím poskytovaných služeb neodpovídá za ekonomický či jakýkoliv jiný výsledek podnikání a dalších aktivit uživatelů. Provozovatele při své činnosti vychází z obecně platných principů a za implementaci poskytnutých informací a výsledky takovéto činnosti je odpovědný výlučně uživatel.

Pokud mezi Prodávajícím a uživatelem v postavení spotřebitele dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, s tím, že se zavazuje novou či aktualizovanou verzi zveřejnit na svých webech vždy 5 pracovních dnů předem, aby uživatelé měli možnost se s plánovanými změnami seznámit.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.1.2020.